Нормативно-правове забезпечення

Програми спеціалізованої школи


Іноземні мови

у    спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземних мов
5 – 9 класи


Англійська мова

Німецька мова
Французька мова
Іспанська мова18

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів на кінець 9-го класу (Комунікативна компетентність)

Навчальна програма є рамковою, а відтак проміжні результати за класами визначають вчителі, орієнтуючись на кінцевий результат.

Комунікативнівидимовленнєвої
діяльностіРівень та дескриптори володіння іноземною


мовою на кінець 9-го класу відповідно доКомунікативні уміння
Загальноєвропейських Рекомендацій з мовноїосвіти: вивчення, викладання, оцінюванняВ1


Рецептивні

Сприйманнянаслух

В цілому
Розуміє основний зміст чіткого нормативногомовлення, зокрема короткі розповіді на знайомі теми,


які є типовими для шкільного життя та дозвілля.
Розуміння розмови між
Стежить за основним змістом розгорнутої дискусії,
іншими людьми
якщо мовлення чітке й нормативне.


Слухання наживо
Розуміє основний зміст простих коротких висловлень

на знайомі теми, якщо мовлення чітке й нормативне.Розуміє просту презентацію або демонстрацію на

знайомі теми, якщо її підкріплено засобами візуальної

наочності (напр., слайди, роздаткові матеріали),

розуміючи пояснення до них.

Розуміє основний зміст простого висловлення однієї

людини (напр., гіда на екскурсії), якщо мовлення чітке

й відносно повільне.
Слухання оголошень та
Розуміє просту технічну інформацію, зокрема
інструкцій
інструкції до побутових приладів.Виконує детальні інструкції.Розуміє оголошення в аеропортах, на вокзалах, у

літаках, автобусах і потягах, якщо мовлення чітке й

нормативне, а сторонній шум мінімальний.
Слухання радіо та
Розуміє основний зміст випусків радіоновин і
аудіозаписів
нескладний матеріал на знайомі теми, записаний на

аудіоносій, якщо мовлення відносно чітке й повільне.

Розуміє основний зміст і окремі деталі оповідань або

розповідей (напр., розповідь про канікули), якщо

мовлення чітке й повільне.
Аудіо-візуальне
Розуміє зміст фільмів, якщо з відеоряду та вчинків
сприймання
героїв можна отримати уявлення про сюжет, а
(телепрограми, фільми,
мовлення чітке й просте.
відеозаписи)
Розуміє основний зміст телепрограм на знайомі теми,

якщо мовлення відносно повільне й чітке.


19

Рецептивні


Зорове сприймання


В цілому
Читає із достатнім рівнем розуміння прості тексти, в

яких викладено факти, що стосуються його/її сфери

інтересів.
Читання кореспонденції
Розуміє опис подій, почуттів та побажань в особистих

листах,листівках досить добре для того, щоб

регулярно спілкуватися з другом.

Розуміє прості особисті листи, листівки, зокрема

електронні, та дописи в мережі Інтернет, у яких

досить детально розповідається про події та

особистий досвід.

Розуміє зміст стандартної офіційної кореспонденції та

онлайн дописів зі сфери власних інтересів.
Читання для
Знаходить і розуміє релевантну інформацію в
орієнтування
матеріалі, пов’язаному з повсякденним життям,

такому як листи, брошури, короткі офіційні документи.

Добирає важливу інформацію на упаковках про

приготування їжі та вживання лікарських засобів.

Визначає, чи стаття, доповідь, огляд відповідають

визначеній темі.

Розуміє важливу інформацію у простих, чітко

структурованих рекламних оголошеннях у газетах та

журналах, якщо в них не забагато абревіатур.
Читання для отримання
Виокремлює основний зміст простих статей на
інформації та
знайомі теми.
аргументування
Розуміє більшість фактичної інформації на знайомі

теми, з якою він/вона ймовірно стикається, якщо має

достатньо часу для повторного читання.

Розуміє основний зміст стислих описів на

інформаційних дошках (напр., у музейних експозиціях

та на виставках)
Читання інструкцій
Розуміє чіткі, прості інструкції до приладів.

Розуміє прості інструкції на упаковках, напр.,

інструкції щодо приготування їжі.

Розуміє більшість коротких інструкцій з техніки

безпеки (напр., інструкції у громадському транспорті

або з використання електроприладів).
Читання для
Розуміє докладний опис місць, подій, почуттів і планів
задоволення
у оповіданнях, путівниках і журнальних статтях, якщо

мовні засоби часто вживані у повсякденному

спілкуванні.

Розуміє те, що викладено у щоденнику мандрівника,

який здебільшого описує події, що відбуваються під

час подорожі, власний досвід і відкриття.

Розуміє фабулу оповідань, простих новел і коміксів з

чіткою сюжетною лінією, регулярно користуючись

словником, якщо мовні засоби належать до сфери

повсякденного спілкування.

20

Інтеракційні
Усна взаємодія
В цілому
Використовує широкий діапазон простих мовленнєвих

засобів у більшості ситуацій, які виникають під час

подорожі чи перебування у країні виучуваної мови.

Без підготовки вступає у розмову на теми, що

стосуються особистих інтересів, або теми, пов'язані з

повсякденним життям (напр., сім'я, хобі, навчання,

подорож, останні новини).
Бесіда, дискусія та
Розуміє чітко артикульоване мовлення під час
розуміння
звертання до нього/неї у простих повсякденних
співрозмовника
ситуаціях, хоча іноді змушений просити повторити

певні слова та фрази.

Вступає без підготовки в розмови на знайомі теми.

Підтримує розмову або дискусію, окремі висловлення

в яких іноді незрозумілі.

Може сам висловити здивування, щастя, сум,

цікавість та байдужість та реагує на такі почуття,

висловлені співрозмовником.

Висловлює власні погляди й думки та запитує про

погляди й думки співрозмовника, обговорюючи теми,

що входять до сфери особистих інтересів.

Доносить до співрозмовника свої думки й реакції

щодо розв’язання певних проблем або практичних

питань, напр., куди піти, що робити, як організувати

захід (прогулянку, похід і таке інше).

Ввічливо висловлює власні переконання, думки, згоду

й незгоду.
Цілеспрямована
Розуміє основний зміст сказаного; коли необхідно,
співпраця
може повторити частину сказаного співрозмовником

щоб пересвідчитися у взаєморозумінні.

Висловлює свої думки щодо можливого вирішення

питання, наводячи короткі аргументи та пояснення.

Може попросити інших висловитися щодо подальших

дій.
Отримання товарів та
Орієнтується в більшості ситуацій, які можуть
послуг
виникнути під час подорожі, а саме резервування

готелю, заповнення анкети, замовлення страв і таке

інше. Спілкується з відповідними службовцями.

Орієнтується в типових ситуаціях, або у таких, що

незначною мірою виходять за межі стандартних, у

магазинах, на пошті, у банках.

Просить пояснити різницю між двома або кількома

аналогічними товарами у магазині, щоб вибрати один

із них, у разі необхідності ставить уточнюючі питання.
Обмін інформацією
Знаходить і передає просту фактичну інформацію.

Запитує, як дістатися певного місця, та розуміє

детальні пояснення.

Дає пораду щодо простих питань зі сфери своєї

компетентності.21

ІнтеракційніПисемна взаємодія

Онлайн взаємодія


В цілому
Пише особисті листи й записки з запитом або

наданням простої актуальної інформації, пояснюючи

те, що вважає важливим.
Листування
Пише особисті листи, досить детально описує

власний досвід, почуття та події.

Пише прості листи та електронні повідомлення

фактологічного характеру, наприклад, запитує

інформацію, надає чи просить про підтвердження.

Пише прості заявки з обмеженою кількістю

уточнюючих деталей.
Записки, повідомлення
Пише записки, що передають нагальну інформацію

друзям, працівникам сфери обслуговування,

вчителям та іншим особам, з якими стикається в

повсякденному житті, у доступній формі пояснюючи

те, що вважає важливим.

Записує телефонні повідомлення, що складаються з

кількох пунктів, якщо співрозмовник диктує їх чітко, з

розумінням ставлячись до його/її рівня володіння

мовою.
В цілому
Здійснює онлайн обмін інформацією, який потребує

простих пояснень на знайомі теми за умови доступу

до онлайн інструментів.

Розміщує в мережі Інтернет дописи про події, почуття,

досвід. Коментує дописи інших кореспондентів.
Онлайн спілкування та
Ініціює, підтримує та завершує прості онлайн дискусії
дискусія
на знайомі теми, хоча подекуди робить паузи під час

спілкування в режимі реального часу.

Розміщує прості дописи на знайомі теми під час

онлайн-дискусій, які стосуються сфери особистих

інтересів, за можливості завчасно підготувати текст і

використати онлайн інструменти (напр., словники)

для заповнення прогалин у знанні мови та перевірки

правильності написаного.

Розміщує дописи в мережі Інтернет про особистий

досвід, почуття й події та детально відповідає на

коментарі, хоча іноді відчуває труднощі у

формулюванні висловлень.
Цілеспрямована
Співпрацює онлайн та здійснює обмін, який вимагає
онлайн співпраця
простого роз’яснення важливих деталей, зокрема

реєструється на навчальний курс, екскурсію, захід,

подає заявку на членство.

Взаємодіє онлайн з партнером або невеликою

групою, яка працює над проектом, за наявності

засобів візуалізації (зображення, статистичні дані,

графіки), які ілюструють пов’язані з завданням

поняття.

Виконує інструкції і ставить запитання або просить

роз’яснення, щоб виконати спільне завдання онлайн.
22

ПродуктивніУсне продукуванняПисемне продукування


В цілому
Досить вільно описує один із багатьох предметів, що

належать до кола його/її інтересів, упорядковуючи

свій опис у лінійну послідовність.
Тривалий монолог:
Описує, використовуючи прості мовні засоби,
опис власного досвіду
різноманітні знайомі предмети, що входять до сфери

особистих інтересів.

Досить вільно продукує у формі лінійної послідовності

прості розповіді, історії або описи.

Детально розповідає про власний досвід, описує

почуття та реакцію.

Детально передає зміст книги або фільму і

повідомляє про свої ставлення та почуття.

Описує події (реальні чи уявні), мрії, сподівання,

амбіції.
Тривалий монолог:
Подає просту фактологічну інформацію на знайомі
надання інформації
теми, напр., визначає характер проблеми або

розповідає, як дістатися певного місця, якщо може

заздалегідь підготуватися.
Тривалий монолог:
Висловлює власну думку щодо питань, пов’язаних із
обґрунтування власної
повсякденним життям, використовуючи прості вирази.
думки

Стисло аргументує та пояснює власні думки, плани,

дії.

Схвалює чи не схвалює дії іншої особи та аргументує

свою думку.
Виступ перед
Робить достатньо чітку, коротку, підготовлену
аудиторією
презентацію на знайому тему зі сфери своїх інтересів,

досить чітко пояснює основні моменти.

Відповідає на уточнюючі питання, але може

попросити повторити, якщо темп мовлення був

швидким.
В цілому
Пише прості зв'язні тексти на різноманітні знайомі

теми у межах своєї сфери інтересів, поєднуючи низку

окремих коротких елементів у лінійну послідовність.
Творче письмо
Пише прості, детальні повідомлення на низку

знайомих тем, що входять до сфери особистих

інтересів.

Розповідає про свій досвід, описує почуття і реакції у

формі простого зв’язного тексту.

Описує подію, недавню подорож (реальну чи уявну).
Доповіді
Пише дуже короткі доповіді у стандартному

спрощеному форматі, повідомляє поточну фактичну

інформацію й аргументує свої дії.

Презентує тему у вигляді короткої доповіді чи

плакату, використовуючи фотографії та короткі

текстові блоки.

Пише короткий, простий опис знайомого прилада чи

продукту.
23

Орієнтовні параметри для оцінювання навчально-пізнавальних досягнень учнів

Ці параметри стосуються лише оцінювання і не слугують основними орієнтирами в навчанні.

Уміння


Клас5
6
7
8
9


Сприймання на слух
Обсяг прослуханого у запису матеріалу (у межах)
(Аудіювання)
2-3 хв
2-3 хв
3-4 хв
3-4 хв
3-4 хв


Зорове сприймання

Обсяг одного тексту в словах (у межах)

(Читання)
150-200
200-250
250-300
300-350
300-350


Усна взаємодія
Висловлення кожного у репліках, правильно оформлених у
(Діалог)

мовному відношенні (у межах)


6
6
7
7
8


Усне продукування

Обсяг висловлення у реченнях (у межах)

(Монолог)
6-8
8-9
9-10
10-11
11-12


Писемне продукування
Обсяг письмового повідомлення у словах (у межах)
(Письмо)
80-90
90-100
100-110
110-130
130-150
24

Англійська мова

Навчальна програма є рамковою, а відтак не обмежує діяльність учителів у виборі порядку вивчення та змісту кожної теми. Деякі теми можуть вивчатись інтегровано, напр., Відпочинок і дозвілля + Подорож, Одяг + Погода, Подорож + Країни, мова яких вивчається.

Мовний інвентар є орієнтовним і добирається відповідно до комунікативної ситуації, потреб учнів та принципу концентричного навчання. Він не є метою навчання, тому й не розглядається як окремі лексичні або граматичні теми.

5-ий клас
Загальні характеристики ситуативного спілкування

Сфера

Тематика ситуативного

Мовленнєві функції
спілкування

спілкування
Особистісна

Я, моя родина, мої друзі

описувати, розповідати, характеризувати


Одяг


порівнювати


Харчування


аргументувати свій вибір


Відпочинок і дозвілля

запитувати та надавати інформацію


Природа


  розпитувати з метою роз’яснення та
Публічна

Подорож


уточнення інформації


Рідне місто/селопропонувати, приймати, відхиляти


Свята і традиціїпропозицію
Освітня

Шкільне життя


Мовний інвентар – лексикаТема

Лексичний діапазон
Я, моя родина, мої друзі
мої родинні зв'язкипрофесії батьківмої друзі та їхні уподобання
Одяг

види одягу


Харчування

продукти харчуванняулюблені стравистрави в Україні та Великій Британії
Відпочинок і дозвілля
види відпочинку та занятьзахоплення
вільний час
канікули


Природа

погода

природні явища
Подорож

загальні відомості про Велику Британію та Україну
Рідне місто/село
місцезнаходженняосновні історичні та культурні відомості
Свята і традиції

календар свят в Україні та Великій Британіїтрадиції святкування
Шкільне життя

розклад уроківробочий день
урок іноземної мовивиди діяльності на уроці

25Мовний інвентар – граматика


Категорія
Структура
Adjective
comparative and superlative forms of regular and irregular

adjectives
Adverb
frequency

place (here/there)

chronological sequence (first, next, etc.)

time for the past, present and future (now, today, yesterday,

tomorrow, already, yet)
Сonjunction
but as a basic connector

because for causes and reasons
Modality
can, could, have to, had to
Preposition
movement (into, out of)

place (inside, outside, next to, etc.)

time (in, on, at, for, since, from … to, during, by)

possession and attribution (of, with, without)
Pronoun and Determiner
object personal pronouns

interrogative pronouns who, whose

how much/how many (with uncountable/countable nouns

some, any, no, a lot (of) with uncountable/countable nouns
Verb
There is/There are + uncountable/countable nouns

Present Perfect

Past Continuous
6-ий клас


Загальні характеристики ситуативного спілкування

Сфера
Тематика ситуативного
Мовленнєві функції
спілкування
спілкуванняОсобистісна
Я, моя родина, мої друзі
описувати, розповідати, характеризувати

Покупки

запитувати та надавати інформацію

Харчування

розпитувати з метою роз’яснення та

Спорт


уточнення інформації
Публічна
Подорож

пропонувати, приймати, відхиляти

Україна


пропозицію

Велика Британія

висловлювати свої враження, почуття та
Освітня
Шкільне життяемоціїаргументувати свій вибір, точку зору

Мовний інвентар – лексикаТема

Лексичний діапазон
Я, моя родина, мої друзі
зовнішністьриси характеру
Покупки

відвідування магазинів


види магазинів


асортимент товарів


гроші


Харчування

традиції харчування


назви страв

Спорт

види спортуспортивні уподобання
26

Подорож

транспорт


підготовка до подорожі


проїзні документи
Україна

Київ, визначні місця
Велика Британія

Лондон, визначні місця
Шкільне життя

улюблені навчальні предмети


види діяльності на уроках

Мовний інвентар – граматика


Категорія
Структура
Adverb and determiner
manner (slowly, well, etc.)

basic quantifiers (a lot, a little, very, too, rather, etc)

comparisons
Сonjunction
results and consequences (so, then)
Determiner
definite article for uniqueness, public buildings, geographical

names, other proper names
Modality
may, must, саn/could, have to/had to, would/wouldn’t (like)
Noun
proper and common nouns
Preposition
time (till/until)
Pronoun
possessive pronouns as complement: mine, yours, his, hers,

ours, theirs
Verb
question tags
7-ий класЗагальні характеристики ситуативного спілкування

Сфера
Тематика ситуативного
Мовленнєві функції
спілкування
спілкуванняОсобистісна
Я, моя родина, мої друзі
описувати, розповідати, характеризувати

Харчування

запитувати та надавати інформацію

Охорона здоров’я

розпитувати з метою роз’яснення та
Публічна
Кіно і театр


уточнення інформації

Спорт

пропонувати, приймати, відхиляти

Україна


пропозицію

Велика Британія

висловлювати свої враження, почуття та
Освітня
Шкільне життя


емоції  аргументувати свій вибір, точку зорупросити про допомогунадавати оцінку подіям, ситуаціям,
вчинкам, діямоцінювати стан речей, події, фактиобмінюватись думками

Мовний інвентар – лексикаТема

Лексичний діапазон
Я, моя родина, мої друзі
обов’язки в сім’ї


домашні справи та побут


сімейні традиції та свята
Харчування

приготування їжі


сервірування столу


кухонні прилади, посуд


способи обробки продуктів харчування
27

Охорона здоров’я

відвідування лікаря


назви медичних закладів, захворювань та їх симптомів,


лікарських засобів
Кіно і театр

відвідування театру, кінотеатру


жанри


елементи інтер’єру театру
Спорт

види спорту


спортивні змагання


відомі спортсмени


клуби, секції
Україна

основні пам'ятки історії та культури Києва
Велика Британія

основні пам'ятки історії та культури Лондона
Шкільне життя

позакласні заходи


шкільні свята і традиції

Мовний інвентар – граматика


Категорія
Структура
Adverb
frequency

manner

time

degree

too/enough+adverbs of manner
Clause
let/make smb do smth

comparisons with as...as, so...as

сlauses with so, not (I think so. I hope not)
Modality
must/mustn’t, have to/don’t have to, need/needn’t,

should/shouldn’t, be allowed to
Preposition
with

by + agent
Pronoun
reflexive pronouns as object/complement (myself, ourselves, etc.)

indefinite and negative

pronouns some/any/no
Verb
Past Perfect

Active and Passive of previously learnt verb forms

8-ий клас

Загальні характеристики ситуативного спілкування


Сфера
Тематика ситуативного
Мовленнєві функції

спілкування
спілкуванняОсобистісна
Я і мої друзі
описувати, розповідати, характеризувати


Стиль життя
запитувати та надавати інформацію

Публічна
Засоби масової інформації
розпитувати з метою роз’яснення та


Музика

уточнення інформації


Література
пропонувати, приймати, відхиляти


Україна

пропозицію


Велика Британія
висловлювати свої враження, почуття та

Освітня
Шкільне життя


емоції  аргументувати свій вибір, точку зорунадавати оцінку подіям, ситуаціям,
вчинкам, діямоцінювати стан речей, події, фактиобмінюватись думкамикоментувати статистичні дані


28Мовний інвентар – лексикаТема

Лексичний діапазон
Я і мої друзі

друзі по листуванню


кореспонденція
Стиль життя

здоровий спосіб життя


активний відпочинок


повсякденні дії


види дозвілля
Засоби масової інформації

Інтернет


преса


періодичні видання
Музика

улюблені музичні стилі


музичні жанри


інструменти


музиканти, композитори, виконавці


відвідування концерту
Література

вибір книг для читання


улюблений письменник, поет, книга, літературний герой


літературні жанри


відвідування бібліотеки, обладнання та послуги бібліотеки
Україна

географічне положення


клімат


населення


національності
Велика Британія

географічне положення


клімат


населення


національності
Шкільне життя

школи в Україні та за кордоном


типи шкіл


приміщення, назви навчальних кімнат та шкільного


обладнання


правила поведінки

Мовний інвентар – граматика


Категорія
Структура
Adjective
structures with as … as, so … as

rather, almost, quite
Adverb
adverbs  as modifiers
Clause
reported speech

reported wh-questions with ask/tell/know

adverbial clause with when

conditional I
Modality
may, might, ought to
Pronoun
indefinite compound pronouns some/any+thing/one/where/body

negative pronouns
Verb
sequence of tenses

29

9-ий клас

Загальні характеристики ситуативного спілкування

Сфера
Тематика ситуативного
Мовленнєві функції
спілкування
спілкуванняОсобистісна
Я, моя родина, мої друзі
надавати інформацію та ставити запитання

Природа і погода


з метою уточнення інформації

Одяг

  висловлювати своє ставлення до вчинків,
Публічна
Засоби масової інформації

думок, позицій інших людей

Молодіжна культура
порівнювати події, факти, явища

Наука і технічний прогрес
висловлювати свої почуття та емоції

Україна

  приймати або відхиляти пропозицію

Англомовні країни

  аргументувати свій вибір, точку зору,
Освітня
Робота і професіявласну думкувести дискусію, привертаючи увагу
співрозмовникависловлювати свої переконання, думки,
згоду або незгоду

Мовний інвентар – лексикаТема

Лексичний діапазон
Я, моя родина, мої друзі
особисті данііндивідуальність людини


формування особистості


автобіографія

Природа і погода
навколишнє середовище


охорона довкілля


рослинний і тваринний світ
Одяг

мода
елементи одягу
Засоби масової інформації
Інтернет, телебачення і радіо


спілкування у мережі Інтернет


улюблена радіо-телепередача
Молодіжна культура
течії молодіжної культури


молодіжні організації


клуби за інтересами
Наука і технічний прогрес
відомі вчені та винахідники


винаходи
сучасні пристрої в житті і побуті
Україна

великі міставизначні місця й історичні пам’ятки
Англомовні країни
загальна характеристика


великі міставизначні місця й історичні пам’ятки
Робота і професія
характеристика професій


нахили і здібності


вибір професіїпрофесійні якості30Мовний інвентар – граматика


Категорія
Структура
Adverb
neither ... nor, either … or
Clause
conditionals I, II

If I were you …

I wish, if only, had better, would rather

relative clause with whose/who/which/that

Do you mind if…?, I don’t mind if…
Conjunction
if, when, as soon as, till, until, etc.+ present simple with future

reference
Verb
verb + ing

to + verb


Немає коментарів:

Дописати коментар